HUSK DesignOpätovná industrializácia prostredníctvom inovatívnych technológií:
Oživenie odevných závodov na výrobu konfekcie pomocou maïarských projektov.

Projekt spája nevyužitú torna¾skú fabriku s jedineènou maïarskou aktivitou vytvárania pracovných príležitostí. Torna¾a leží v okrese Revúca, v slovenskom regióne s najvyššou nezamestnanosou v krajine (v roku 2007 dosahovala takmer 25 %). Obyvate¾stvo tvoria prevažne Maïari. Miestnu odevnú fabriku zatvoril majite¾ v septembri 2007, dovtedy sa
v závode šil mužský odev najmä pre americký export. (Majite¾, firma OZETA NEO, dodnes vyrába v iných mestách.) V závode pracovali najmä Rómovia z regiónu, ktorí vykonávali kvalifikovanú a kvalitnú prácu. Väèšina zo 617 prepustených zamestnancov boli kvalifikovaní robotníci, dodnes sú nezamestnaní. Slovenský partner chce túto fabriku opä obnovi,
prièom sa chce zamera na nový trhový segment, a to vïaka maïarskému návrhárskemu know-how. Maïarský partner, Nadácia pre rómsku kultúru „Amar oTrajo“- „Náš život“
by v Tornali kvalifikovaným pracovníkom textilného priemyslu odovzdala skúsenosti odevných návrhárov znaèky Romani Design, ktorá je pomaly známa v celej Európe. V rámci opätovného spriemyselnenia by teda vo¾né pracovné kapacity získali nové odborné poznatky, vïaka ktorým by fabrika bola opä konkurencieschopná. Znaèka Romani Design sa doteraz v módnom svete prezentovala originálnymi odevmi mimoriadnej kvality zhotovenými z jedineèných materiálov, jej ceny sa dali porovnáva len s cenami ve¾kých módnych firiem. Koncepciou znaèky je zachova štýl tradièného rómskeho odevu a na jeho základe vyrába moderný a elegantný odev a doplnky. Produkty znaèky majú ve¾ký úspech na každej módnej prehliadke. Družstvo pracuje so ženami, ktoré boli vytlaèené z pracovného trhu, a ponúka im úplnú rehabilitaènú službu. Využitím týchto služieb sa ženy môžu dosta spä na pracovný trh. Spolupráca je založená na zdielanie týchto poznatkov, a je podporená skutoènosou, že organizácie sa zaoberajú tou istou èinnosou, šitím.

Projekt už svojím názvom signalizuje, že ústrednú rolu v òom zohráva inovácia. Projekt preberá z európskej praxe uplynulých desaroèí prvok, kedy sa podniky, ktoré vyrábajú pre menej moderné a vyèerpávajúce sa trhy, stanú opä konkurencieschopnými vïaka nejakému originálnemu a neèakanému nápadu. Základom toho je všestranne a pružne vzdelaná pracovná sila, ktorá dokáže realizova aj ove¾a komplikovanejšie úlohy, preto drahší produkt vyrobený v malých sériách dokáže oslovi zákazníkov, ktorí majú jasné preferencie.

Doteraz sa nikde na svete nepokúsili súèasne s umeleckým a obchodným cie¾om využi rómsky vkus a štýl odievania. Vzorové kusy z dielne Romani Design, ktoré sú zatia¾ len originálnym produktom, zaujali aj na medzinárodnej úrovni, preto sa dá oèakáva,
že lacnejšia sériová výroba dokáže vytvori skutoèný módny smer. Tým sa aj väèšinovému prostrediu priblíži tradièný rómsky zjav, farby a formy pochádzajúce z inej kultúry budú vníma ako hodnotu, teda sa môže zníži averzia voèi Rómom. Môžeme to vníma ako multiplikovaný dosah. V Tornali, kde je spolunažívanie medzi Rómami a väèšinovým obyvate¾stvom pomerne ustálené, môže by zamestnanie kvalifikovaných Rómov nasledovaniahodným príkladom pre mladých, môže v nich vzbudi ambície ïalej sa vzdeláva na miestnej strednej odbornej škole (tak, ako to bolo v minulosti). Je isté, že tí, èo sa zamestnajú, verní tradíciám existenène pomôžu aj mnohým iným rodinám, teda jedno pracovné miesto zabezpeèí živobytie pre viaceré rodiny.


Vïaka partnerstvu nadácie AmaroTrajo - „Náš život“ a o.z. Art-Eko sa podarilo získa finanènú podporu vo výške 252 036,9 eur na projekt - Opätovná industrializácia prostredníctvom inovatívnych technológií: Oživenie odevných závodov na výrobu konfekcie pomocou maïarských projektov.
ART-EKOarrow HUSK Design